Gülümseyerek ve umutlarla teslim ettik geçmlşi geleceğe

Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL)

OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU

Kanun Numarası : 2935
Kabul Tarihi : 25/10/1983
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/10/1983 Sayı: 18204
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 815

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

Amaç:
Madde 1 – Bu Kanunun amacı,
a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım,
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, Durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 – Bu Kanun; olağanüstü hal ilanına tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

Olağanüstü halin ilanı:
Madde 3 – Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu:

a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinden birinin veya birden fazlasının görülmesi durumunda,
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra;

KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek – 7)
6176

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete’de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya olağanüstü hali kaldırmaya ilişkin hususlarda da karar almadan önce Milli Güvenlik Kurulunun görüşünü alır. Olağanüstü hal kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve televizyonuyla ve Bakanlar Kurulunca gerekli görülen hallerde diğer araçlarla ilan edilir.

Kanun hükmünde kararneme:
Madde 4 – Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91 inci maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilir. Bu kararnameler Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Günümüzde Olağanüstü Hal Örnekleri

ABD 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında halen geçerli olan olağanüstü hali ilan etti.
Filipinler tropik fırtına felaketi sonucunda olağanüstü hal ilan etti.
13 Kasım 2015 tarihindeki Paris saldırılarından sonra Fransa, olağanüstü hal ilan etti.
Kanada, Wood Buffalo belediyesi Fort McMurray Orman Yangını sonucunda Alberta, Kanada‘da olağanüstü hal ilan etti.
12 Haziran 2016’da 2016 Orlando gece kulübü saldırısı sonucunda Florida devleti Orange County’de olağanüstü hal ilan etti.
Kırım hükümeti, ülkede yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.
22 Mart 2016 tarihinde başkent Brüksel’de meydana gelen bombalı saldırının ardından Belçika‘da olağan üstü hal ilan edildi.
Myanmar, sokak şiddeti sonucunda Meiktila’da olağanüstü hal ilan etti.
Kaliforniya valisi Jerry Brown 6 Ocak 2016’da gerçekleşen gaz sızıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.
ABD‘de North Carolina, Tennessee, Maryland, Pennsylvania, Georgia, Virginia, West Virginia, ve New Jersey gibi eyaletler kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiler.
2016’da Venezuela‘da protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, protestoların arkasında ABD‘nin olduğunu söyledi.

TBMM’de kabul edilen ve yürürlüğe gören 3 aylık OHAL uygulaması kapsamında alınmış tedbirlere uymayan kişilere Kabahatler Kanunu gereğince para cezasının yanı sıra 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası da verilebilecek.

OHAL’de yapılması yasaklanan fiil ve eylemlere uygulanacak idari para cezası kanunda belirtilmiyorsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılacak.
Kabahatler Kanunu’na göre yasak kararı alındı ise aykırı hareket eden kişilere verilecek idari para cezaları şöyle:

Kimlik bulundurmama: 219 TL
Kimliği bildirmeme: 105 TL
Üstünü, aracını veya evini aratmamak: 219 TL
Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantları ve sesle yapılan her türlü yayım: 219 -6 bin 732 TL
Her çeşit sahne oyunları ve gösterilen filmler: 219-6 bin 732 TL
Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınması veya nakli: 105 TL
Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri: 219-6 bin 732

HAPİS CEZASI DA VERİLEBİLECEK
Anayasa’nın 120. maddesinde belirtilen duruma göre ilan edilen OHAL uygulaması kapsamındaki önlemlere aykırı hareket edenlere hapis cezası da verilebilecek.

”Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten veya gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca 1 aydan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.”

Yorum Bölümü

You must be Giriş to post a comment.